Πολιτική Απορρήτου Electra

Καλώς ήρθατε στον Όμιλο ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP

Ο όμιλός μας συγκροτείται από τις πιο κάτω εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα Ξενοδοχεία που αναφέρονται δίπλα στην επωνυμία κάθε εταιρείας :

– Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε», που εκμεταλλεύεται τα ξενοδοχεία ELECTRA επί της οδού Ερμού 5 στην Αθήνα και ELECTRAPALACE στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. δρα: Ερμού 5, Αθήνα ,ΑΦΜ: 094075519, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. Επικοινωνίας: 2310294000

– Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.» που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ELECTRAPALACE επί τη οδού Ναυάρχου Νικοδήμου 18 στην Αθήνα.
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. Έδρα: Ναυάρχου Νικοδήμου 18, Αθήνα, ΑΦΜ: 094030956 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. Επικοινωνίας: 2103370000

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.» που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ELECTRAPALACE στη Ρόδο.
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας :
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. Έδρα: Ερμού 5, Αθήνα, ΑΦΜ: 094439368, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. Επικοινωνίας: 2103378000

– Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.» που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ELECTRA METROPOLIS επί της οδού Μητροπόλεως 15 στην Αθήνα.
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε., διακριτικός Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., Έδρα: Μητροπόλεως 15, Αθήνα, ΑΦΜ: 800648709, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. Επικοινωνίας: 21410062000

– Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HΛΕΚΤΡΑ MANAGEMENTA.E»
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: ΗΛΕΚΤΡΑ MANAGEMENTA.E., Έδρα: Ξενοφώντος 8 και Φιλελλήνων, Αθήνα, ΑΦΜ: 800648709, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

– Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Α.Ε.» που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ELECTRA KEFALONIA HOTEL & SPA στην Κεφαλονιά.
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Α.Ε. , ΄Εδρα: Μπουζίκη 2, Αθήνα, ΑΦΜ 800966816, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ Επικοινωνίας: 2103370006

Α. Αντικείμενο και Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Ο όμιλός μας ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικα σας δεδομένα. Για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε στον πιο κάτω αναφερόμενο υπεύθυνο προστασίας. Με την παρούσα πολιτική έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω , τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται.

Β. Έννοιες και Ορισμοί

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία


«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Γ. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

O Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP φροντίζει ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται να

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία η οποία είναι σύννομη και θεμιτή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων
 • Συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Είναι ακριβή και επικαιροποιημένα
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων
 • Διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως αν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για:

– την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου.

– την εκπλήρωση καθήκοντος του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP προς εκτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

– την αρχειοθέτηση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας

– για σκοπούς που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας

– για στατιστικούς σκοπούς

– για τη θεμελίωση, αντίκρουση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δ. Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Εκτός από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
αλλά και οι Οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι νόμοι:

 • Nόμος 4624/2019 (Μέτρα Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2016/679]
 • Nόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
 • Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών.
 • Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.
 • Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.
 • Υγειονομικά Πρωτόκολλα, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

Ε. Σκοποί Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ΌμιλοELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

α) Για τη διαχείριση της κράτησης δωματίου καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας φιλοξενίας

β) Για τη διαχείριση των σχέσεων μαζί σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο

γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

δ) Για σκοπούς marketing

ε) Για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος και νομικών αξιώσεων

στ) Για την υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών

ζ) Για τη βελτίωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών μας

η) Για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων μας

ι) Για προγράμματα απόκτησης ιδιότητας μελών όπως το πρόγραμμα Electra Rewards.

κ) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας

ΣΤ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων


Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

α) η συγκατάθεσή σας

β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο

γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση

δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας

ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε

στ) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων

ζ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, και ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ζ. Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP

Σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς, ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Ζ.1 Εργαζόμενοι/Εξωτερικοί συνεργάτες:: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου/συνεργάτη, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, μισθός, ωράριο εργασίας, ιατρικός φάκελος/πιστοποιητικό υγείας

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

Η διαχείριση της σχέσης εργασίας μεταξύ του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP και του εργαζόμενου/εξωτερικού συνεργάτη. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας. – Η εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP.

– Η εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ομίλουELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP με τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Ζ.2. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, email, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση

O Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων για κενές θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον υποψήφιο με την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μη πρόσληψης το βιογραφικό του υποψήφιου εργαζόμενου διατηρείται για διάστημα 2 ετών για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας

-Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP και η συναίνεση του υποψηφίου εργαζομένου.

Ζ.3. Συμμετέχοντες, ομιλητές και προσκεκλημένοι σε επιστημονικά συνέδρια, δράσεις και εκδηλώσεις

α) Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ιδιότητα, επάγγελμα, email.

β) Δεδομένα εικόνας (φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση). Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λήψη εικόνων ή/και βιντεοσκόπησης των διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων ή ημερίδων που διοργανώνει ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP. Τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό να αναρτηθούν στο site ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP.

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

-Σκοπός είναι η επιτυχής διοργάνωση Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη διαχείριση και οργάνωση των δράσεων και των σκοπών τους.

Ζ.4. Διαμένοντες/Επισκέπτες στο Ξενοδοχείο: ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός πιστωτικής κάρτας, διάρκεια διαμονής, τιμή, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

– Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος

– Συγκατάθεση του υποκειμένου

– Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP.

Ζ.5. Προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, email

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

– Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος

Ζ.6. Ειδικές Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων


Ζ.6.1 Εργαζόμενοι:
Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της. Επίσης ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα υγείας στο πλαίσιο της υποχρέωσης τήρησης της Εθνικής Νομοθεσίας και της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενη πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

Διαμένοντες/Επισκέπτες/Συμμετέχοντες σε συνέδρια: Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν διατροφικές συνήθειες, αλλεργίες, θρησκευτικές προτιμήσεις, ασθένειες κλπ. Επίσης ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα υγείας στο πλαίσιο της υποχρέωσης τήρησης της Εθνικής Νομοθεσίας και της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας στις παραπάνω περιπτώσεις υπό Ε .6:

– Εκτέλεση των υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

– Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων

– Η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, και ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας

Ζ.6.2 Δεδομένα επικοινωνίας

Πρόσωπα που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους μέσω έγκυρης συγκατάθεσης προκειμένου να λαμβάνουν νέα και ενημερώσεις από τον Όμιλο ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP.

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

H συγκατάθεση προσώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις και προσφορές από τον Όμιλο ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP

Η. Διαβίβαση Δεδομένων

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον Όμιλο ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας. Στον Όμιλο ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

 • •Συγγενείς εταιρείες.Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες του ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP.
 • •Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τις πληροφορίες σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω συνεργάτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε και για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 • •Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
 • •Έγκριση Πίστωσης: Όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.
 • Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε.
 • Δημόσιοι Φορείς (πχ Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), όταν προβλέπεται ρητά από την Εθνική Νομοθεσία.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,

β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Θ. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από το αρμόδιο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, διατηρούνται για δύο έτη και στη συνέχεια καταστρέφονται.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Ι. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

●Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

●Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

● Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

●Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.

●Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

●Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων.

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στον Όμιλο ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@electrahotels.gr

O Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP θα σας ενημερώσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από τον ΌμιλοELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

ΙΑ. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP:

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Μπιλιάνης

Τηλέφωνο: (+30) 2106462101

E-mail: dpo@electrahotels.gr

Website: https://www.electrahotels.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ξενοφώντος 8 και Φιλελλήνων, Αθήνα, ΤΚ: 10557

ΙΒ. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr)


ΙΓ. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή για λειτουργικούς σκοπούς.

Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS GROUP διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική αναρτήθηκε στις 29.04.2021.

Για τους Όρους Χρήσης παρακαλώ πατήστε εδώ

Δεν ξέρετε τί να διαλέξετε;
Ένα μέλος της ομάδας μας είναι πάντα διαθέσιμο για να σας βοηθήσει με τις διαθέσιμες επιλογές
Καλέστε μας (+30) 210 33 70 100
Email
Συνομιλία στο Facebook