Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων Electra

Ο όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία που εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές που συμβαδίζουν με τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Ο Όμιλος που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών του λειτουργιών και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ασφαλών προϊόντων.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, ο όμιλος έχει σχεδιάσει ένα Ομαδικό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων το οποίο έχει θέσει σε λειτουργία. Το Σύστημα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000: 2018 και αφορά:

Παροχή προϊόντων ζεστής και κρύας κουζίνας (ξενοδοχείο)

Για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα διαχείρισης λειτουργούν ομαλά και βελτιώνονται συνεχώς, η Διοίκηση του ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS :

 • Διασφαλίζει ότι τα κτίρια και ο εξοπλισμός βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση
 • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας του προϊόντος
 • Παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό της
 • Συμμορφώνεται με τους κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής
 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και εποπτικών αρχών
 • Σε συνεχή βάση επανεξετάζει και βελτιώνει, όπου είναι δυνατόν, στοιχεία των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της και κατά συνέπεια τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζει.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια των προϊόντων. Η επίτευξη αυτών των στόχων καθορίζεται και αξιολογείται ως μέρος της αναθεώρησης του FSMS από τη Γενική Διεύθυνση.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλίσει ότι το σύστημα λειτουργεί ομαλά, αποδοτικά και αποτελεσματικά.
 • Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διασφαλίζει ανάλογα την Ποιότητα και την Ασφάλεια των υπηρεσιών και των προϊόντων της.
 • Παρέχει προϊόντα που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί για τους πελάτες και τις αρμόδιες αρχές.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ELECTRA HOTELS & RESORTS Ο όμιλος αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στους ανθρώπους και σέβεται τους πελάτες του. ELECTRA HOTELS & RESORTS ανακοίνωσε την προσπάθεια αυτή σε όλους τους Εργαζόμενους, τους Προμηθευτές – Συνεργάτες και τους Πελάτες της και τους καλεί να σταθούν δίπλα της σε αυτό το εγχείρημα.

Το όραμα του ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS είναι:

 • Να παρέχει προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις και τη νομοθεσία των πελατών
 • Για να είναι όλοι οι πελάτες της ικανοποιημένοι πελάτες
 • Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Για να ενημερωθεί όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου σχετικά με τη φιλοσοφία της Πολιτικής Ασφάλειας Προϊόντων και να ενσωματωθεί αυτή η πολιτική στις λειτουργίες των ξενοδοχείων.

Οι στόχοι του ομίλου ELECTRA HOTELS & RESORTS είναι:

 • Να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επίσης μέσω της πρόσληψης εκπαιδευμένων εργαζομένων
 • Να προστατεύει το περιβάλλον και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 • Να διατεθούν επαρκείς πόροι σε υποδομές και εξοπλισμό προκειμένου να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας
 • Για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19 τηρώντας προσεκτικά τις απαιτήσεις και τις οδηγίες που ορίζονται από τον ΕΟΔΥ και τον ΕΦΕΤ
 • Για να βελτιώνετε συνεχώς το FSMS του ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα ακόλουθα εργαλεία:
  • Θέτοντας και αναθεωρώντας στόχους.
  • Επιθεώρηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές και Προληπτικές Δράσεις
  • Ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από ολοκληρωμένα αρχεία

Οι μετρήσιμοι στόχοι του ξενοδοχείου για την επίτευξη αυτής της πολιτικής ασφάλειας είναι:

 • Μηδενικά παράπονα από πελάτες για την ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων.
 • Όλα τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων για τα προϊόντα μας να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Σε αυτό το τέλος:

 • Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) σύμφωνα με τις αρχές του ISO 22000: 2018.
 • Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα του FSMS διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους και μέσω της ετήσιας ανασκόπησης της Γενικής Διεύθυνσης.
 • Διασφαλίζουμε ότι η πολιτική μας για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων εντός των ξενοδοχείων γίνεται κατανοητή από όλους μέσω της συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Διορίζουμε συντονιστή ομάδας HACCP ανά ξενοδοχείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω Συστημάτων.

01-2024 Η Γενική Διεύθυνση

Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 210 33 70 100
Email
Facebook chat