Πολιτική για την ενεργειακή διαχείριση

Ο Όμιλος ELECTRA HOTELS & RESORTS αποτελεί πρωτοπόρο οργανισμό στον Ελλαδικό χώρο, με πεδίο δραστηριότητας “Παροχή Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών”. Τα φυσικά όρια της δραστηριότητάς του είναι τα όρια των 6 ξενοδοχειακών μονάδων:

▪ Electra Athens, στην οδό Ερμού 5, πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος
▪ Electra Palace Thessaloniki, στην πλατεία Αριστοτέλους 9 στη Θεσσαλονίκη
▪ Electra Palace Athens, στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20 στην Πλάκα
▪ Electra Palace Ρόδος, στην Τριάδα, Ρόδος
▪ Electra Metropolis Athens, στην οδό Μητροπόλεως 15, πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος
▪ Electra Kefalonia Hotel and Spa, στην παραλία Σβορωνάτα στην Κεφαλλονιά

Μέσω των υποχρεώσεών της, που διέποντας από την τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 50001: 2018, δεσμεύεται για:

● Τη ικανοποίηση των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας
● Την κατανόηση ως προς την φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις από την χρήση ενέργειας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της
● Την διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων, πληροφοριών και μέσων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Οργανισμού και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
● Την θέσπιση και την παρακολούθηση επίτευξης σκοπών και στόχων αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση
●Την Εκπαίδευση των εργαζομένων του για την υλοποίηση των υπηρεσιών, την ενεργειακή διαχείριση και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου λειτουργίας
● Τη μέτρηση και τη αδιάλειπτη παρακολούθηση των κρίσιμων στοιχείων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργειακή βελτίωση του Οργανισμού
● Τη συνεχή βελτίωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και της ενεργειακής απόδοσης
● Τον έλεγχο των εξωτερικών παροχών αναφορικά με τη συμμόρφωση με τα παραπάνω και προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση
● Την περιοδική ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της
● Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που εξετάζουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η ανώτερη διοίκηση

Not sure what to choose?
A member of our team is always there for you to help you find the available options
Call us (+30) 210 33 70 100
Email
Facebook chat