Όροι & Προϋποθέσεις

1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι πιο κάτω  Όροι & Προϋποθέσεις αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους Όρους και Προϋποθέσεις των Electra Rewards.

1.1 Ορισμοί

• “Electra Hotel” είναι κάθε ξενοδοχείο υπό την διοίκηση των Electra Hotels & Resorts.  
• “Electra Rewards” είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης των Electra Hotels & Resorts. 
• “Μέλος” είναι όποιος έχει ολοκληρώσει μία επίσημη εγγραφή και έχει αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος  Electra Rewards. 
• “Κάρτα Electra Rewards” ή “Κάρτα” είναι η κάρτα μέλους που εκδίδεται από τα Electra Hotels & Resorts σε κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι μέλος των  Electra Rewards.  
• “Πόντοι των Electra Rewards” ή “Πόντοι” είναι οι μονάδες επιβράβευσης που αποκτώνται με την χρήση της Electra Rewards Card. 
• “Προνόμια” είναι οι παροχές και υπηρεσίες που παρέχονται στα Μέλη σαν όφελος της ιδιότητας του μέλους. 
• “Συνεργάτης των Electra ” είναι ένα τρίτο μέρος  που προσφέρει προνόμια ή βραβεία  στα μέλη των Electra Rewards.
 “Εξαργύρωση” είναι  η μορφή πληρωμής με την χρήση των πόντων των Electra Rewards σαν μέσο απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών προσδιορισμένων από το πρόγραμμα  Electra Rewards. 

1.2 H Κάρτα Electra Rewards σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή εκδίδεται και παραμένει  ιδιοκτησία των Electra Hotels & Resorts. Δεν είναι πιστωτική κάρτα και παρέχεται δωρεάν.

1.3 Ακύρωση ιδιότητας μέλους: Τα  Electra Hotels & Resorts διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την έκδοση ή να ανακαλέσουν την ιδιότητα μέλους των Electra Rewards οποτεδήποτε, ή να παύσουν την ιδιότητα του μέλους των Electra Rewards μαζί με τα σε αυτήν συνδεδεμένα προνόμια οποτεδήποτε.

Η Κάρτα Electra Rewards πρέπει να επιστραφεί άμεσα στα Electra Hotels & Resorts όποτε ζητηθεί. Η ακύρωση της ιδιότητας του μέλους έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί.

1.4 Ημερομηνία Λήξεως: Το πρόγραμμα  Electra Rewards δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξεως και μπορεί να συνεχίζεται μέχρι τα Electra Hotels & Resorts αποφασίσουν να το τερματίσουν με ή χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.Το πρόγραμμα Electra Rewards δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιουσδήποτε πόντους απομένουν στον λογαριασμό του μέλους μετά έναν τέτοιο τερματισμό.
 

1.5 Αλλαγές του προγράμματος :

Τα  Electra Hotels & Resorts διατηρούν το δικαίωμα να διορθώσουν, αναβαθμίσουν ή τροποποιήσουν οποιοδήποτε όρο που αφορά το Πρόγραμμα Electra Rewards συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων, οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά, και χωρίς πρότερη ειδοποίηση των Mελών.  Η συνέχιση της συμμετοχής στο πρόγραμμα των Electra Rewards συνιστά αποδοχή εκ μέρους του μέλους κάθε τέτοιας 

διόρθωσης, τροποποίησης ή προσθήκης.  Τα Μέλη είναι υπεύθυνα να παραμένουν εν γνώσει των Όρων του Προγράμματος Electra Rewards όπως και κάθε τροποποίησης, και ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος Electra Rewards για οποιαδήποτε αλλαγή, αφαίρεση ή προσθήκη έχει γίνει.
 

1.6 Ευθύνη Συνεργατών: Τα Electra Hotels & Resorts δεν ευθύνονται για αποχωρήσεις συνεργατών του προγράμματος Electra Rewards, που μπορεί να επηρεάσουν τα προσφερθέντα Προνόμια .
 

1.7 Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα:  Τα Electra Rewards θα προσπαθήσουν να ενημερώνουν τα Μέλη για θέματα ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων για αλλαγές σε λεπτομέρειες προωθήσεων και άλλων προσφορών.  Ωστόσο, τα Electra Rewards δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για αλληλογραφία που έχει χαθεί ή καθυστερήσει μέσω ταχυδρομείων  ή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 

1.8 Διορθώσεις Προγράμματος: Το Electra Rewards διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις σε έντυπη  ή  σε ηλεκτρονική μορφή προσφορές οποτεδήποτε και να διορθώνει τυχόν τυπογραφικά λάθη, λάθη περιγραφών  ή  λάθη σχετικά με τις συμμετέχουσες ιδιότητες και τους Συνεργάτες των Electra Rewards ιδιοτήτων που συμμετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς ενημέρωση των Μελών.
 

1.9 Έντυπες Πληροφορίες και Ιστοσελίδα: Όλες οι λεπτομέρειες  που αναφέρονται στην ιστοσελίδα υπερισχύουν οτιδήποτε άλλου εμφανίζεται σε οποιαδήποτε έντυπη  ή  σε άλλο υλικό των Electra Rewards και αποτελούν μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων που αφορούν την  ιδιότητας του Μέλους.

1.10 Ασφάλεια των Μελών: Όταν ένα Μέλος επικοινωνεί με κάποιο εκπρόσωπο των Electra Rewards, για λόγους ασφαλείας τα Electra Hotels and Resorts μπορεί να ζητήσουν την ημερομηνία γέννησης και / ή άλλες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Μέλους.

1.11 Οι ορισμένοι υπάλληλοι του προγράμματος, θα έρχονται σε  επικοινωνία  μόνο με τα εγγεγραμμένα Μέλη.
 

1.12 Πώληση ή  Ανταλλαγή πόντων: Η πώληση ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε πόντων των Electra Rewards, βραβείων και εξαργυρώσεων ή άλλων Προνομίων των Καρτών απαγορεύεται. 

1.13 Απολεσθείσες/Κλεμμένες Κάρτες: Σε περίπτωση που η Κάρτα  Electra Rewards χαθεί, κλαπεί  ή  καταστραφεί το Μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις υπηρεσίες Μελών των Electra Rewards εγγράφως στο email που υποδεικνύεται παρακάτω.
 

1.14 Στοιχεία επικοινωνίας: Κάθε αλληλογραφία που θα αποστέλλεται στα Μέλη θα βασίζεται στις λεπτομέρειες των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί στα Electra Hotels and Resort.Κάθε Μέλος είναι υπεύθυνο να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στην επίσημη ιστοσελίδα, εγγράφως στο Γραφείο των Υπηρεσιών μελών των Electra Rewards ή σε οποιοδήποτε συμμετέχον ξενοδοχείο.

1.15 Ερμηνεία όρων και προϋποθέσεων: Κάθε ερμηνεία των Όρων και Προϋποθέσεων, σχετικών με την ιδιότητα Μέλους, τελεί υπό την διακριτική ευχέρεια των Electra Hotels & Resorts.
 

1.16 Ισχύον δίκαιο: Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις υπάγονται στο Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διενέξεως, το Μέλος συμφωνεί ότι η διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

1.17 Διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία: Το Μέλος είναι υπεύθυνο να ελέγξει το σχετικό ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ για την διαθεσιμότητα οποιαδήποτε ειδικής προσφοράς, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την απόλαυση των επισκέψεων του. Το Μέλος θα πρέπει να ρωτήσει κατά την άφιξη του στο ξενοδοχείο για τα επιπλέον ισχύοντα Προνόμια.  Όλες οι υπηρεσίες, παροχές, και προνόμια υπόκεινται στην ύπαρξη διαθεσιμότητας και υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις του κάθε συμμετέχοντος ξενοδοχείου.  Οι υπηρεσίες, οι παροχές και τα προνόμια δεν είναι όλα διαθέσιμα σε όλα τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία.  Τα Electra Hotels and Resort μπορεί να αλλάζουν οποτεδήποτε προνόμια εμφανιζόμενα ως διαθέσιμα ή παστωμένα σε κάποιο Μέλος.

1.18 Περιορισμός λόγω διάρκειας διαμονής:  Ορισμένα προνόμια μπορεί να περιορίζονται αναλόγως της διάρκειας της παραμονής.

1.19 Διαθεσιμότητα: Όλα τα προνόμια, οι επιβραβεύσεις καθώς και οι δυνατότητες εξαργύρωσης είναι κατόπιν διαθεσιμότητας.
 

1.20 Electra Rewards επικοινωνία: Το Electra Rewards θα επικοινωνεί με τα μέλη του μέσω e-mail, ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου θεωρείται κατάλληλο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τα μέλη για δραστηριότητες των ξενοδοχείων των Electra Hotels & Resorts καθώς και των δραστηριοτήτων των συνεργατών αυτού. 

1.21 Πολιτική προστασίας απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων :  Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται σε αρχείο από τα Electra Hotels & Resorts αποκλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.  Το Μέλος του Electra Rewards δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στα Electra Hotels & Resorts να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα τους στους Συνεργάτες τους, όπως αυτοί αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ομίλου https://www.electrahotels.gr/privacy-policy/ και στην σελίδα Συνεργατών, για τους σκοπούς του Προγράμματος Electra Rewards και για λειτουργικούς, επεξεργασίας δεδομένων, στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Το Μέλος δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στα Electra Hotels & Resorts να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του για την αποστολή σε αυτό ενημερώσεων που αφορούν τις υπηρεσίες τους, ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών του προγράμματος Electra Rewards. Το Μέλος έχει το δικαίωμα της επιλογής αφαίρεσης του/της διεύθυνσής του από τη λίστα αποδεκτών του newsletter του Electra Rewards και διαγραφής των στοιχείων του από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης προς το email loyalty@electrahotels.com.

2. Αίτηση μέλους

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή στο Electra Rewards είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε με ηλικία άνω των 18 ετών που:

2.1.1 έχει την νομική ικανότητα να συμφωνήσει στους όρους και τις προϋποθέσεις του Electra Rewards.

2.1.2 διαμένει σε περιοχή που νομικά επιτρέπει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα Electra Rewards.

2.1.3 παραχωρεί έγκυρα και ακριβή στοιχεία στην φόρμα εγγραφής του στο Electra Rewards.


2.1.4 δεν ανήκει στον τουριστικό κλάδο, δεν είναι υπάλληλος των ξενοδοχείων του ομίλου Electra Hotels & Resorts καθώς και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

2.1.5 δεν έχει στο παρελθόν απορριφθεί ή αποβληθεί  από το πρόγραμμα του Electra Rewards

2.2 Υποχρεωτικά πεδία: Το πρόγραμμα Electra Rewards μπορεί να απορρίψει την αίτηση συμμετοχής αν όλα τα στοιχεία στα απαραίτητα σημασμένα πεδία δεν είναι ευκρινώς σωστά συμπληρωμένα.
 

2.3 Διακοπή συμμετοχής: Το Μέλος μπορεί να διακόψει την συμμετοχή στο πρόγραμμα Electra Rewards αποστέλλοντας την έγγραφη επιθυμία διακοπής του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο loyalty@electrahotels.com .  Η συμμετοχή σταματάει αυτόματα με την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Όλοι οι μη εξαργυρωμένοι πόντοι αφαιρούνται και δεν επαναφέρονται ή μεταφέρονται σε άλλη συμμετοχή μέλους.
 

2.4 Ανενεργή Συμμετοχή: Τα μέλη γίνονται ανενεργά εφόσον δεν έχουν επισκεφθεί κάποιο από τα ξενοδοχεία πόλης του ομίλου Electra Hotels & Resorts:
 • Classic 2 έτη
 • Silver 3 έτη
 • Gold 5 έτη

Τα μέλη γίνονται ανενεργά εφόσον δεν έχουν επισκεφθεί κάποιο από τα resort ξενοδοχεία του ομίλου Electra Hotels & Resorts: 
• Classic 3 έτη
 • Silver 4 έτη
 • Gold 6 έτη
Μόλις το μέλος επισκεφθεί ξανά κάποιο από τα ξενοδοχεία του ομίλου Electra Hotels & Resorts, η συμμετοχή επανα-ενεργοποιείται. Το πρόγραμμα Electra Rewards διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει δια παντός μέλη που είναι ανενεργά πλέον των πέντε (5) ετών.
 

2.5 Κακόβουλη διαχείριση: Αν ένα μέλος υποψιαστεί ή μάθει για κακόβουλη διαχείριση σχετικά με την συμμετοχή του, που να συμπεριλαμβάνει και όχι μόνο, άνευ εξουσιοδοτήσεως μεταφορά ή εξαργύρωση πόντων του προγράμματος Electra Rewards, πρέπει να ενημερώσει μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών τους υπεύθυνους του προγράμματος στο loyalty@electrahotels.com Η χρέωση ή πίστωση των πόντων είναι στην διακριτική ευχέρεια των Electra Hotels. Το πρόγραμμα Electra Rewards διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του μέλους όταν παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα.

3. Οι κάρτες & οι κατηγορίες

3.1 Οι Electra Rewards Κάρτες δεν μεταφέρονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το κάτοχο.

3.2 Κάθε Electra Rewards Κάρτα έχει ένα αποκλειστικό αριθμό μέλους.

3.3 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Electra Rewards είναι διαθέσιμη μόνο σε ιδιώτες. Δεν διατίθεται σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, οργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Τα  Electra Hotels & Resorts μπορεί να αρνηθούν την συμμετοχή σε κάποιον ιδιώτη χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσουν.

 3.4 Κατηγορίες Καρτών: 

Classic Κάρτα: Η Classic Κάρτα εκδίδεται κατόπιν αίτησης και ισχύει μέχρι το μέλος να φτάσει στο επίπεδο Silver. 

Silver Κάρτα: Η Silver κάρτα εκδίδεται όταν το Μέλος συγκεντρώσει 50,000 πόντους και μέχρι να φτάσει το επίπεδο Gold. 
Gold Κάρτα: Η Gold κάρτα εκδίδεται όταν το Μέλος συγκεντρώσει 120,000 πόντους.

3.5 Διάρκεια ισχύος: Οι κάρτες ισχύουν εφ’ όρου ζωής εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. Η κάρτα μέλους ισχύει μόνο στα Electra Hotels & Resorts και τους ισχύοντες συνεργάτες του προγράμματος όπως αυτοί αναφέρονται στην επίσημη σελίδα των Electra Rewards (link)
 

4. Απόκτηση πόντων Electra Rewards
 Παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Electra Rewards για ενημέρωση των τρόπων συγκέντρωσης πόντων.

4.1 Πόντοι βράβευσης και εξαργύρωσης : Είναι το μέσο επιβράβευσης των Electra Rewards
 Οι Πόντοι βράβευσης αποδίδονται για κάθε επιτρεπόμενη συναλλαγή του Μέλους και μπορεί να εξαργυρώνονται σύμφωνα με το σχέδιο εξαργύρωσης στην ιστοσελίδα των Electra Rewards. Υπάρχουν δύο τύποι Πόντων Πιστότητας:  

• Πόντοι επιπέδου Tier: πιστώνονται για κάθε επιλέξιμη συναλλαγή και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. Αντικατοπτρίζουν την κατηγορία κάρτας του Μέλους.• Πόντοι επιπέδου Tier: πιστώνονται για κάθε επιλέξιμη συναλλαγή και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. Αντικατοπτρίζουν την κατηγορία κάρτας του Μέλους.
• Πόντοι βασικοί Base: πιστώνονται για κάθε επιλέξιμη συναλλαγή από το Μέλος και μπορούν να εξαργυρωθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξαργύρωσης.

4.2 Επίδειξη Κάρτας: Για να μπορεί να λαμβάνουν πόντους τα Μέλη πρέπει να επιδεικνύουν μία ισχύουσα Κάρτα Electra Rewards (είτε σε φυσική μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μέσω της εφαρμογής για κινητά) στην ρεσεψιόν  του ξενοδοχείου κατά την άφιξη του, ή σε Συνεργάτες πριν από την παραγγελία κάποιας υπηρεσίας.  Σε περίπτωση μη επίδειξης της κάρτας, οι πόντοι των Electra Rewards δεν θα πιστώνονται. Δίνεται περιθώριο 48 ωρών μετά την συναλλαγή ( αναχώρηση από το ξενοδοχείο), για την εμφάνιση των Πόντων των Electra Rewards στο λογαριασμό του Μέλους.
 

4.3 Λάθη: Τα Electra Hotels & Resorts διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν τους Πόντους των Electra Rewards ή των εκκαθαρίσεων οποτεδήποτε ή όταν εμφανίζεται λάθος.
 

4.4 Χαμένοι Πόντοι Αν το Μέλος επιθυμεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε διόρθωση στον αριθμό των Πόντων των Electra Rewards ή Πόντων με αναδρομική ισχύ το Μέλος πρέπει να ενεργήσει σχετικά εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα επισκέψεως του ξενοδοχείου, στέλνοντας εγγράφως λεπτομέρειες στις υπηρεσίες μελών των Electra Rewards μαζί με ένα αντίγραφο του λογαριασμού για τον οποίο το Μέλος δεν πήρε τον σωστό αριθμό πόντων των Electra Rewards.  Αδυναμία προσκόμισης επαρκών αποδεικτικών εγγράφων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την άρνηση πίστωσης τέτοιων των Πόντων.  Τα  Electra Hotels & Resorts διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν οποιαδήποτε αιτήματα απόδοσης πόντων.

4.5 Λογαριασμός Μέλους: Τα Μέλη μπορούν να δουν τους πόντους τους των Electra Rewards συνδεόμενα με την ανάλυση του λογαριασμού στην ιστοσελίδα των Electra Rewards   https://www.electrahotels.gr/electra-rewards/ .Μετά από κάθε συναλλαγή το μέλος των Electra Rewards είναι υπεύθυνο για να ελέγξει την ακρίβεια του αριθμού των κερδισμένων πόντων.

4.6 Μια Κάρτα / Δωμάτιο: Οι πόντοι θα πιστώνονται μόνον  σε μια κάρτα για κάθε λογαριασμό δωματίου. Οι Πόντοι θα πιστώνονται  στο κύριο όνομα της κράτησης .

4.7 Κρατήσεις άνευ διαμονής: Τα Μέλη δεν θα κερδίζουν Πόντους στην περίπτωση που κάνουν κράτηση για άλλο πρόσωπο, ακόμα και εάν η κράτηση  είναι στο όνομα του μέλους.

4.8 Επιπλέον δωμάτια: Για επιπλέον δωμάτια οι πόντοι Electra Rewards πιστώνονται μόνο εάν:

4.8.1 το Μέλος διαμένει στο ίδιο ξενοδοχείο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

4.8.2 για όλα τα δωμάτια ( μέγιστος αριθμός 2) έχει γίνει κράτηση και εγγραφή στο όνομα του Μέλους και το μέλος είναι κύριο όνομα της κράτησης.

4.8.3 το Μέλος πληρώνει για όλα τα δωμάτια.

4.9.Πληρούσες τις προϋποθέσεις  τιμές διαμονών όλες οι κρατήσεις έχουν γίνει απ’ ευθείας με το τμήμα κρατήσεων των ή μέσω της ιστοσελίδας των ξενοδοχείων www.electrahotels.gr 

Ο μέγιστος  αριθμός δωματίων ανά επίσκεψη για τους οποίους μπορούν να πιστωθούν πόντοι στο λογαριασμό του μέλους είναι δυο (2). 

4.10 Μη πληρούσες τις προϋποθέσεις  τιμές διαμονών( λόγος για τον οποίο εξαιρούνται της ποντοδότησης ), ορίζονται  οι παρακάτω:

4.10.1 Τιμές για πληρώματα Αεροπορικών Εταιρειών.

4.10.2 Τιμές για εργαζόμενους στους κλάδους του τουρισμού.

4.10.3 Κρατήσεις γκρουπ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων πλέον των 10 δωματίων, κρατήσεων για συνέδρια ή εταιρικές εκδηλώσεις). 

4.10.4 Διαμονές λόγω ανταλλαγών, φιλοφρονητικές ή διαμονές λόγω εξαργύρωσης πόντων (δωρεάν).

4.11 Επιλέξιμες επιβαρύνσεις
 Επιλέξιμες επιβαρύνσεις θα λαμβάνουν πόντους.

Τα Μέλη λαμβάνουν πόντους για υπηρεσίες ξενοδοχείου μεταξύ των οποίων:
 

4.11.1 Φαγητό και ποτό στα εστιατόρια και μπαρ των ξενοδοχείων.

 4.11.2 Τηλεφωνικές χρεώσεις.
 

4.12 Μη ισχύουσες συναλλαγές
       

4.12.1 Φόροι και χρεώσεις υπηρεσίας.

4.12.2 Χρεώσεις συνεδρίων και εκδηλώσεων. 

4.12.3 Laundry and dry cleaning

4.12.4 Services 

4.12.5 Any bills paid on behalf of the Member to a third party and charged to their room bill. 

4.13 Μεταφορά πόντων: Οι πόντοι Electra Rewards δεν μπορούν να μεταφερθούν σε λογαριασμό άλλου μέλους.
 

4.14 Πίστωση πόντων: Δεν χρεώνονται πόντοι για διαμονές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την εγγραφή του μέλους στο πρόγραμμα του Electra Rewards.

 4.15 Bonus Πόντοι 

Κάθε Μέλος που είναι Silver ή Gold βαθμίδα και ανάλογα με την βαθμίδα που είναι, πιστώνεται επιπλέον πόντους όταν συμμετέχουν σε ισχύουσες συναλλαγές με προνόμια, προσφορές ή εκπτώσεις στο πρόγραμμα Electra Rewards. Αυτά τα προνόμια, οι προσφορές ή οι εκπτώσεις θα διαφημίζονται στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην εφαρμογή για κινητά του Electra Rewards. Ωστόσο το Electra Rewards δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν επικοινωνία προς το μέλος που έχει χαθεί ή καθυστερήσει, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 

4.15.1 Εποχιακές  προσφορές 

 Κατά την διακριτική ευχέρεια του Electra Rewards μπορεί να αποδίδουν  πόντους bonus σε ειδικές  περιπτώσεις δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά σε εποχιακούς διπλούς πόντους.  Οι προσφορές αυτές θα ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  Οι επιπλέον πόντοι θα αποδίδονται μόνο εφόσον το Μέλος χρησιμοποιήσει τις προσφορές στο οριζόμενο χρονικό διάστημα των προσφορών.

4.15.2 Κατηγορίες Bonus πόντων
 Τα μέλη που ανήκουν στην βαθμίδα Silver και Gold θα λαμβάνουν bonus πόντους για συναλλαγές που αποδίδουν πόντους στο Electra Rewards λογαριασμό τους, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Electra Rewards  Silver: +10% των πόντων της classic βαθμίδας Gold: +20% των πόντων της classic βαθμίδας

4.16 Συνεργάτες
To Μέλος του Electra Rewards κερδίζει πόντους αγοράζοντας υπηρεσίες ή προϊόντα από συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα εταιρείες.  Οι συνεργαζόμενες εταιρείες αναγράφονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Electra Rewards Οι πόντοι που αντιστοιχούν σε συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες εταιρείες υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Electra Rewards συνδυαστικά με τυχόν όρους και προϋποθέσεις της συνεργαζόμενης εταιρείας. 

4.17 Πόντοι εταιρικών κρατήσεων

4.17.1 Αν η διαμονή του Μέλους εξοφλείται από τον εργοδότη, διευθυντικό στέλεχος ή τον πελάτη του, τότε το Μέλος είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τον εργοδότη,  διευθυντικό στέλεχος ή τον πελάτη του για τους πόντους που έχει λάβει στο πρόγραμμα του Electra Rewards και ότι θα πρέπει να συνάδει με νόμους ή τυχόν διαδικασίες δώρων και κινήτρων που έχει η εταιρεία του.

 4.17.2 Το Μέλος συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει κάθε βλάβης τα Electra Hotels & Resorts και τις συνδεδεμένες εταιρείες από κάθε ευθύνη, κόστος και ζημίες που σχετίζονται με αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που προκύπτουν από τη μη γνωστοποίηση της παραλαβής των Electra Rewards πόντοι ή άλλων κινήτρων.
 

5. Εκπτώσεις Για να μπορεί να λάβει πόντους από εκπτώσεις, υπηρεσίες και προϊόντα που ισχύουν στο πρόγραμμα Electra Rewards είτε στα ξενοδοχεία του ομίλου Electra Hotels & Resorts είτε σε συνεργαζόμενες εταιρείες με το πρόγραμμα Electra Rewards, είναι απαραίτητη η επίδειξη έγκυρη κάρτας μέλους σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, κατά την έναρξη της συναλλαγής και πριν αυτή ολοκληρωθεί.  Η αδυναμία επίδειξης της κάρτας μέλους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη λήψη έκπτωσης. 

Οι εκπτώσεις σε διαμονές αφορούν μόνο κρατήσεις που γίνονται απ’ ευθείας μέσω του τμήματος κρατήσεων ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας κρατήσεων του ομίλου Electra Hotels & Resorts. Οι εκπτώσεις δεν αφορούν εταιρικές τιμές δωματίων ή τιμές δωματίων ειδικών συμφωνιών οποιασδήποτε μορφής.
 

6. In Hotel προνόμια & Services
Το πρόγραμμα ανταμοιβών Electra και οποιεσδήποτε παροχές μελών μπορούν να αλλάξουν.  Τα οφέλη του μέλους εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα.  Μόνο το μέλος δικαιούται τα οφέλη που σχετίζονται με την κάρτα του.


6.1 Για το προνόμιο του Early check in το Μέλος θα πρέπει να αποστείλει ενημέρωση τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του.

6.2 Δωρεάν Ποτά 

Κατά την άφιξη του μέλους κουπόνια για δωρεάν ποτά θα βρίσκονται στο φάκελο της άφιξης. Τα κουπόνια παραδίδονται από το μέλος στο προσωπικό του bar κατά την διάρκεια της παραγγελίας. Οι επιλογές των ποτών θα παρουσιάζονται  από το προσωπικό του μπαρ και μπορεί να διαφέρουν ανά ξενοδοχείο.

 7. Εξαργύρωση Electra Rewards πόντων

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Electra Rewards για τις τρέχουσες δυνατότητες εξαργύρωσης πόντων Electra Rewards.
 H εξαργύρωση πόντων υπόκειται σε διαθεσιμότητα και μπορεί να μην προσφέρεται στο εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων του προγράμματος στα ξενοδοχεία ή των συνεργατών του προγράμματος Electra Rewards

7.1 Ανενεργά Μέλη δεν μπορούν να εξαργυρώσουν πόντους μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

7.2 ‘Άρνηση Εξαργύρωσης: Τα Electra Hotels & Resorts διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την εξαργύρωση πόντων του Electra Rewards αν δεν έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία .

7.3 Ενεργό Μέλος: Η εξαργύρωση πόντων του προγράμματος Electra Rewards μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο το μέλος για εξαργύρωση κουπονιών όπως καθορίζονται από τα Electra Hotels and Resorts. 

7.4 Διαθέσιμοι πόντοι: Για να μπορεί να εξαργυρώσει πόντους το Μέλος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τους απαιτούμενους πόντους πριν την ημέρα αίτησης της εξαργύρωσης. Οι πόντοι που συλλέγονται κατά τις τρέχουσες διαμονές δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. 

7.5 Μη ανταλλάξιμοι: Οι πόντοι Electra Rewards δεν ανταλλάσσονται με μετρητά, ούτε μπορούν να καλύψουν τυχόν υπόλοιπα χρεώσεων. Οι πόντοι της Electra Rewards μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με αντάλλαγμα για τους πόντους εξαργύρωσης. 

7.6 Ημερομηνία Συναλλαγής: Οι πόντοι Electra Rewards αφαιρούνται από το λογαριασμό του Μέλους την ημέρα που γίνεται η εξαργύρωση.

7.7 Απαιτούμενοι πόντοι: Ο αριθμός των πόντων που απαιτούνται για κάθε εξαργύρωση είναι σύμφωνος με την τρέχουσα λίστα εξαργύρωσης του προγράμματος Electra Rewards στην επίσημη ιστοσελίδα. 

7.8 Εγκυρότητα: Οι πόντοι εξαργύρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

7.8.1 Για Δωρεάν Διανυκτερεύσεις: σε ημερομηνίες που θα επιβεβαιώνονται από το τμήμα κρατήσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου .
 

 7.9 Κακόβουλη Χρήση: Οι υπηρεσίες εξαργύρωσης δεν μπορούν να πωληθούν, μεταβιβαστούν, ανταλλαχτούν, μεταφερθούν σε οποιοδήποτε τρίτον πέραν του κατόχου της κάρτας Μέλους του προγράμματος Electra Rewards. Σε περίπτωση που συμβεί  κάτι τέτοιο η εγκεκριμένη εξαργύρωση ακυρώνεται. 
 

7.10 Διαδικασίες Εξαργύρωσης Πόντων

7.10.1 Κρατήσεις ή και αναβαθμίσεις τύπου δωματίου κράτησης  

Για κρατήσεις εξαργυρώσεων, το Μέλος πρέπει να επικοινωνεί με το τμήμα πιστότητας του ομίλου στην  ηλεκτρονική διεύθυνση loyalty@electrahotels.com. Θα πρέπει να παρεμβάλλονται τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης της αιτούμενης διαμονής. Τα γραφεία του Electra Rewards χρειάζονται τουλάχιστον 4 μέρες να διεκπεραιώσουν την αίτηση. Επιβεβαιωτικό email  θα αποστέλλεται  σχετικά με την κράτηση από το τμήμα κρατήσεων του κάθε ξενοδοχείου. Οι πόντοι εξαργύρωσης πρέπει να αφορούν μια διανυκτέρευση επί συνόλου τουλάχιστον  2 διαμονών, ή πολλαπλάσια αυτής και είναι πάντα με πρωινό. 

7.10.2 Ταυτοποίηση 

Η επιβεβαίωση κράτησης  πρέπει να δοθεί στην υποδοχή του ξενοδοχείου κατά την άφιξη του μέλους. Μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου (ταυτότητα, δίπλωμα) του Μέλους κατά την άφιξη ώστε να ταυτοποιηθεί η χρήση. Μπορεί να ζητηθεί πιστωτική κάρτα για να πιθανές χρεώσεις επιπλέον καταναλώσεων, αλλά και των νόμιμων φόρων.

7.10.3 Ακυρώσεις 

Το Μέλος οφείλει να ενημερώσει τα γραφεία του Electra Rewards για τυχόν ακυρώσεις.  Αν η κράτηση με εξαργύρωση πόντων δεν ακυρωθεί  οι πόντοι δεν θα πιστωθούν.

Οι ισχύουσες ακυρωτικές πολιτικές των Electra Hotels & Resorts θα εφαρμόζονται και στις κρατήσεις – εξαργυρώσεις των  Electra Rewards συμπεριλαμβανομένων μη περιοριστικά όριο καθώς και οι προϋποθέσεις  ελάχιστων  διανυκτερεύσεων, εγγυήσεων κράτησης μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και χρεώσεων για καθυστερημένες ακυρώσεις, μη εμφάνισης του πελάτη ή πρόωρη αναχώρηση.

7.11 Οδηγίες αίτησης.

• Το Μέλος πρέπει να στείλει συμπληρωμένη την Αίτηση Εξαργύρωσης Πόντων για δωρεάν διαμονή στα γραφεία του Electra Rewards.
• Οι υπεύθυνοι του Electra Rewards  θα επιβεβαιώσουν ότι το Μέλος διαθέτει τους απαραίτητους πόντους.
• Ανάλογα με την διαθεσιμότητα του αιτούμενου ξενοδοχείου, το Μέλος θα ενημερωθεί αν οι αιτούμενες ημερομηνίες είναι διαθέσιμες .
• Εφόσον οι ημερομηνίες εξαργύρωσης πόντων επιβεβαιωθούν το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου θα αποστείλει  επιβεβαίωση δωρεάν διανυκτέρευσης email στην καταχωρημένη διεύθυνση του μέλους.
• Το μέλος δεν πρέπει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση διακοπών  έως ότου αυτός/αυτή λάβει την επιβεβαίωση της δωρεάν διανυκτέρευσης.
• Το μέλος μπορεί να συνδυάσει την επιβεβαίωση της δωρεάν διανυκτέρευσης με κάποιο ταξιδιωτικό πράκτορα ή με απευθείας κράτηση επιπλέον ημερών.
• Κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος υπάρχουσας ή ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης.
   

7.12 Επιπλέον Χρεώσεις

Η προσφορά δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις στο ξενοδοχείο ( (επιπλέον γεύματα,  ποτά, τηλεφωνικές χρεώσεις κτλ.) κρατήσεις ή μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.

7.13 Προνόμια & πόντοι κατά την διάρκεια δωρεάν διαμονής με πόντους εξαργύρωσης

Όλα τα προνόμια του προγράμματος Electra Rewards ισχύουν και κατά την διάρκεια των δωρεάν διανυκτερεύσεων με χρήση πόντων εξαργύρωσης αλλά δεν πιστώνονται πόντοι για αυτές.
 

7.14 Μη ανταλλάξιμες 

Η επιβεβαίωση εξαργύρωσης δωρεάν διανυκτέρευσης  δεν μπορεί να εξαργυρωθεί  με μετρητά ή επιστροφή χρημάτων σε κανένα ξενοδοχείο ή  οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων τουριστικού γραφείου, ταξιδιωτικό πράκτορα κτλ.)

7.15 Επαφή: Όλες οι δωρεάν διανυκτερεύσεις μέσω εξαργύρωσης πόντων γίνονται αποκλειστικά μέσω του γραφείου του προγράμματος Electra Rewards
 

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 

Με την υποβολή  των στοιχείων του στην αίτηση μέλους, το Μέλος δίνει την συγκατάθεση του στα Electra Hotels & Resorts να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την ιδιότητά τους του μέλους των Electra Rewards. Τα δεδομένα των μελών θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων για την προστασία των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι όροι της ιδιότητας του μέλους των Electra Rewards εφαρμόζονται.
 

Αν χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα Electra Rewards, παρακαλώ απευθυνθείτε, στα γραφεία του προγράμματος +302144049800 ή ηλεκτρονικά στο loyalty@electrahotels.com ή στην Reception ή το τμήμα Guest Relations σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο. 

Τα κεντρικά γραφεία του προγράμματος Electra Rewards λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε απορία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναφέρει τον αριθμό της κάρτας σας ή το email σύνδεσης σε όλη την αλληλογραφία με τα κεντρικά γραφεία της Electra Hotels & Resorts Hotels. (Ανανέωση 20/08/2024)

Electra Rewards Υπηρεσίες Μελών

Electra Hotels & Resorts

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φιλελλήνων 6

10557 Σύνταγμα

Αθήνα

Τηλ. : 214 40 49800

E-Mail: loyalty@electrahotels.com

http://electrahotels.gr  & https://www.electrahotels.gr/electra-rewards/

Δεν ξέρετε τί να διαλέξετε;
Ένα μέλος της ομάδας μας είναι πάντα διαθέσιμο για να σας βοηθήσει με τις διαθέσιμες επιλογές
Καλέστε μας (+30) 210 33 70 100
Email
Συνομιλία στο Facebook